12.04.2022г. До родителите на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна! Необходимо е да подадат заявление/приложение №1 към чл. 4, ал.1 от Наредба №3/06.04.2017г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено […]